Jak se správně připravit na pohovor

Několik typů pohovorů:

Nejčastějším typ pohovoru je individuální - kdy se setkáte jeden proti jednomu, většinou s potencionálním nadřízeným.

Postupný pohovor – užívaný většinou ve velkých firmách. Je tvořen několika pohovory , které vedou nadřízení např. z personálního odd., technik z výroby, senior manažér. Při tomto pohovoru musíte mít na paměti, že každý tazatel se dívá na jiné aspekty. Otázky se budou lišit . Personalista – které jsou Vaše nejsilnější stánky ? Technik – které nástroje (SW) užíváte denně a co jste nejčastěji řešil ve své pracovní náplní ? Senior manažér – jak byste si poradili při selhání SW aj. ?

Telefonní pohovor – velmi častý způsob, jak během několika minut ověřit, zda stojíte společnosti za to, být pozván k výběrovému řízení. Snažte se být klidní a věnujte mu stejnou pozornost , jako by to byl pohovor z očí do očí. Usmívejte se , není to sice vidět, ale funguje to !

Video pohovory – jsou novinkou v této oblasti , ale stále více firem tohoto využívá. Po přihlášení se na server budete mít např. jen 5 minut na zodpovězeni 5 otázek. Vše se nahrává a společnost si Vaše odpovědi přehraje. Nevýhodou je neosobní přístup a poměrně málo času se vyjádřit.

Jak se správně obléci:

Mějte na vědomí, že při každém novém setkání je nejdůležitější první minuta, kdy se mají prolomit ledy . Obrazně řečeno – během minuty musíte navodit příjemný dojem . To se Vám podaří, jestliže se velmi dobře připravíte na schůzku a svému zevnějšku budete věnovat patřičný čas.

Je velmi důležité přijít na pohovor oblečen čistě, elegantně. Vaše oblečení by mělo být přiměřené k pozici, na kterou se hlásíte. Všichni máme rádi před sebou příjemně vypadajícího kandidáta.

Slovník

Agenturní zaměstnávání:
pronájem pracovníků klientovi, kteří jsou zaměstnanci personální agentury. Pracovník pracuje jako kmenový zaměstnanec klienta, ale jako zaměstnanec (právně a účetně) je veden u agentury. Jedná se většinou o krátkodobou záležitost, doba pro osvědčení kvalit pracovníka.

Assesment centrum:
centra využívající řadu postupů k určení toho, zda uchazeči jsou nebo nejsou vhodní pro určité pracovní místo, nebo pro povýšení. Zaměřují se na chování, které je definováno z hlediska schopností pro vysoký výkon,

Development centrum:
podobné jako assesment centrum. Na rozdíl od assesement centra, která zkoumají současné schopnosti, jsou development centra zaměřena dopředu, na schopnosti potřebné v budoucnosti (slouží pro samotně řízené vzdělávání).

Asertivita:
sebeprosazování, efektivní vyjadřování svých názorů, svého přesvědčení, přání a pocitů, přímým, poctivým a přiměřeným způsobem.

Executive search:
přímé vyhledávání, nábor pracovníků na vedoucí a specializované pozice. Personalista využívá znalost pracovního trhu a oslovuje s novou prac.příležitosti vhodné kandidáty, kteří sami práci nehledají.

Grafologie:
výzkum sociální struktury lidské bytosti prostřednictvím jejího rukopisu. Umožňuje na základě rukopisu předpovídat budoucí pracovní výkon v nějaké roli.

Job-sharing:
sdílení pracovního místa. Uspořádání, kdy se dva nebo více pracovníků dělí o práci na jednom plném pracovním místě (dělí se o mzdu a zaměstnanecké výhody, dle odpracovaných hodin).

Koučování:
metoda vzdělávání založená na vztahu dvou lidí, používá se k rozvoji individuálních dovedností, znalostí a postojů.

Leader:
vůdce, osoba , která inspiruje ostatní lidi, aby ji následovali. Tito lidé oplývají vášní, vizí, vědí jak komunikovat s lidmi, aby je následovali. Vytvářejí prostředí iniciativy a důvěry.

Leadership:
vůdcovství. Ovlivňování skupiny (týmu) s cílem dosažení vytýčených cílů a propagování nových směrů. Je charakterizováno vztahem mezi vůdci a jejich týmy, motivací lidí.

Mentoring:
metoda vzdělávání používající speciálně vybraných a školených jedinců, kteří vedou a radí svým chráněncům, kteří jsou jim přiděleni.

Outplacement:
proces pomáhající nadbytečným pracovníkům při hledání nového zaměstnání.

Outsourcing:
nákup služeb (personálních) od externích dodavatelů.

Recruitment:
název pro nábor nových pracovníků do firmy.

Temporary pracovník:
zaměstnanec pracovní agentury, který vykonává práci pro klienta, zaměstnanec bývá pouze pronajímán na pokrytí dané práce (často na zkrácený pracovní úvazek), agentura vede veškerou mzdovou agendu.

Temporary help:
dočasná výpomoc tam, kde vzniká potřeba pružné pracovní síly.

Psychologické poradenství:
poradenství z oblasti psychologie, obvykle se uplatňuje ve spojení s pracovním nebo osobnostním poradenstvím.

Soft skills:
Osobnostní vlastnosti, které nelze odborně kvalifikovat, ale jejichž důležitost se liší podle konkrétních požadavků organizace (empatie, znalost lidí, komunikativnost, sebekritičnost, vůdčí schopnosti, kreativní schopnosti,  schopnost nadchnout ostatní pro společný cíl).

Workshop:
diskusní setkání, seminář lidí s odbornými znalostmi nebo zkušenostmi s danou prací a moderátorem.

Vzory

Zde lze nalézt vzor a šablonu životopisu a motivačního dopisu, jak by správně měl vypadat a co by měl obsahovat.

Snažte se uvést co nejvíce informací a popište aspoň 5 větami co je náplní Vaší práce.

Vzory lze stáhnout ve formátu MS Word nebo PDF:

Vzor životopisu (MS Word, PDF)

Šablona životopisu (MS Word, PDF)

Vzor motivačního dopisu (MS Word, PDF)

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Berete na vědomí, že po zaslání Vašeho životopisu, může společnost SPPA group s.r.o., se sídlem na adrese Emila Filly 1124/16, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory,  IČO: 27833275 (dále jen „Společnost“), zpracovávat osobní údaje z Vašeho životopisu či komunikace mezi Vámi a Společností za účelem zprostředkování nabízené pracovní pozice. Společnost bude zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje jako správce osobních údajů v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) a dalšími navazujícími či prováděcími právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Za výše uvedeným účelem může Společnost poskytnout Vaše osobní údaje v míře nezbytné pro zprostředkování zaměstnání také třetím stranám – zaměstnavateli poptávajícímu danou pracovní pozici.

Společnost bude zpracovávat Vaše osobní údaje obsažené ve Vašem životopise do doby obsazení dané pozice, nejdéle po dobu jednoho roku.

Uvedete-li v e-mailu adresovaném Společnosti nebo jiným způsobem dáte Společnosti najevo, že si přejete uchovat Váš životopis i po obsazení pracovní pozice, o kterou jste projevil(a) zájem, za účelem oslovení v případě budoucího vzniku podobné pracovní pozice, uchová si Společnost Váš životopis po dobu 2 let od jeho obdržení.

Společnost může zpracovávat Vaše osobní údaje a kontaktovat Vás i v případě zprostředkování jiné pracovní pozice, která se v základu shoduje s pozicí, o kterou jste projevil(a) zájem, uvedete-li tento požadavek v e‑mailu adresovaném Společnosti nebo jiným způsobem tento požadavek dáte Společnosti najevo.

Kterýkoliv z výše uvedených souhlasů můžete kdykoliv odvolat e-mailem zaslaným na adresu awolfova@sppa.cz. Stejným způsobem můžete také požádat o prodloužení doby uchování Vašeho životopisu.

Jako subjekt údajů máte právo na přístup ke svým osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právu vznést námitku proti zpracování, jakož i právu na přenositelnost osobních údajů, jež můžete uplatnit e-mailem na adrese awolfova@sppa.cz.